Helga Davis, Shara Nova, Sinkane, Helado Negro, Rozi Plain, Angel Deradoorian, Ben Lanz, Kyle Resnick